Zorona

"Voor al uw op maat gemaakte aquaria"

  

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Aquariumbouw Zorona. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Zorona.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Aquariumbouw Zorona behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Aquariumbouw Zorona erkend.

1.4 Aquariumbouw Zorona garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 
2. Levering

2.1 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Aquariumbouw Zorona bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren en leveren. Indien dit, door onvoorziene omstandigheden, niet mogelijk is, ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.2 Aan de leveringsplicht van Aquariumbouw Zorona zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Aquariumbouw Zorona geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. 

3. Prijzen 

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW. 

4. Betalingsvoorwaarden

4.1 Betaling geschiedt contant bij levering, tenzij anders afgesproken. 

5.Privacy- beleid / Gegevensbeheer

5.1 Aquariumbouw Zorona respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

5.2 Aquariumbouw Zorona is niet verantwoordelijk voor hackers en phisings die uw gegevens weten te bemachtigen. 


6. Garantie

6.1 Aquariumbouw Zorona garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. 

6.2 De garantietermijn van Aquariumbouw Zorona komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Aquariumbouw Zorona is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer deze gebreken onmiddellijk telefonisch of schriftelijk te melden aan Aquariumbouw Zorona. 

6.4 Indien klachten van de afnemer door Aquariumbouw Zorona gegrond worden bevonden, zal Aquariumbouw Zorona naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Aquariumbouw Zorona en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Aansprakelijkheid van Aquariumbouw Zorona voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade.

6.5a. Aquariumbouw Zorona is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van de afnemer.

6.5b. Aquariumbouw Zorona levert aquaria en goederen altijd op de begraande grond. Aquariumbouw Zorona behoudt het recht te weigeren met helpen indien: 1. er geen ruimte vrij gemaakt is voor levering 2. er geen duidelijk informatie is gegeven over de locatie. 3. bij gevaarlijke handelingen, denk aan: een trap op tillen. een lift waar het aquarium niet op normale wijze in past plekken waar er makkelijk gestoten kan worden, etc. 

6.6 Garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Aquariumbouw Zorona in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Aquariumbouw Zorona. 

7. Overeenkomst

7.1 Een overeenkomst tussen Aquariumbouw Zorona en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Aquariumbouw Zorona op haalbaarheid is beoordeeld. 

8. Overmacht

8.1 Aquariumbouw Zorona is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging , storingen in e-mail verkeer en vervoersmoeilijkheden, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden fabrikanten van Aquariumbouw Zorona, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

8.3 Aquariumbouw Zorona behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Aquariumbouw Zorona gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9. Social media

9.1 Zodra een klant foto's stuurt, geeft hij/zei toestemming aan Aquariumbouw Zorona, om deze foto's te plaatsen op social media.